επαφές

Ευρωπαϊκός Συντονισμός

VIDC
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation
Möllwaldplatz 5/3
1040 Vienna / Austria
fon: +43 1 713 35 94
fax: +43 1 713 35 94 73
Email: office@vidc.org

Τοπικός Συντονισμός

Kenneth Brant Hansen
ΦΑΡΟΣ
Ιουλιανού 18
106 82, Αθήνα
faros@faros.org.gr
Τηλέφωνο +30 21 0381 8572
www.faros.org.gr